Mijn stookkosten in 10 stappen
De stookkosten bestaan uit gaskosten, netbeheerkosten en dienstverleningskosten.
Het administratieve stookjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Kookgas valt niet onder
de stookkosten, het wordt afgerekend bij de servicekosten.
Maandelijks wordt bij de bewoners een voorschot op hun stookkosten ingehouden.
Na afloop van het stookjaar worden voor alle appartementen afzonderlijk de stookkosten berekend.

Bij de stookkostenafrekening moeten bewoners die meer warmte hebben afgenomen
dan hun voorschot groot is, het opgelopen tekort nabetalen. Degenen die minder warmte hebben
afgenomen dan hun voorschot groot is, krijgen het te veel betaalde voorschot terug.
Als alles goed is berekend en afgewikkeld, zijn, voor wat betreft het verstreken stookjaar,
de uitgaven (de betaalde stookkosten facturen) en de inkomsten (de stookafrekeningen met
de bewoners) in evenwicht.  

Het berekenen van de stookkosten in 10 stappen:
(voorbeeld afrekennota 2017/2018)

Stap 1. Totaliseren van alle maandelijkse gasnota's en netbeheerfacturen.
Van de getotaliseerde stookkosten wordt de verdere kostenverdeling afgeleid.
Opmerking: de totale stookkkosten zijn niet vermeld op de afrekennota's.

Stap 2. De kosten van de productie van warm tapwater afsplitsen van het totale
stookkostenbedrag m.b.v. de gasmeterstanden van CV en boilerinstallaties.
Opmerking: dit bedrag is op de afrekennota's vermeld onder de kop 'Warm tapwater'.

Stap 3. Het resterende bedrag (d.w.z. de kosten van verwarming van de appartementen)
verdelen in een 75%-deel, dat (in een volgende stap) verder wordt verdeeld m.b.v.
de warmtemeters in de appartementen, en een 25%-deel dat niet  wordt verdeeld op basis
van stookgedrag, maar over de appartementen wordt verdeeld op basis van het
grondoppervlak van de appartementen.
Toelichting: Ista gaat er vanuit dat de warmte die door de warmtemeters wordt geregistreerd
overeenkomt met ongeveer 75% van de totaal door de CV installaties geproduceerde warmte.
De overige 25% moeten worden beschouwd als onvermijdelijke stookverliezen in installaties
en leidingen welke, hoe dan ook, toch betaald moeten worden.
Er zijn dus altijd 'vaste' verliezen te verrekenen (als de CV installaties aan staan), met als
consequentie dat ook als in het eigen appartement geen warmte wordt afgenomen,
bijvoorbeeld door afwezigheid,  je toch doorlopend voor een deel moet meebetalen aan
de momentele CV stookkosten.
De 25% te verrekenen 'vaste' verliezen is een rekenwaarde. Hoeveel warmte er precies wordt
geproduceerd door de CV installaties en welk deel daarvan wordt afgegeven door de radiators
is moeilijk te meten. De registraties van de warmtemeters zijn alleen te gebruiken voor het bepalen
van de door een radiator geleverde warmte in verhouding tot de warmteafgifte van andere radiators.
Op de afrekennota staat het 75%-deel (van de warmtemeters) onder het kopje 'Stookkosten',
het 25%-deel onder het kopje 'Vaste kosten'.

Stap 4. Toevoegen van de dienstverleningskosten.
Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor het verzamelen van de stookgegevens,
het berekenen en verdelen van de stookkosten en het opstellen van de afrekennota's.

Voor wat betreft de stookkostenafrekening 2017-2018 zijn na de stappen 1 t/m 4
in rubriek 1 de volgende posten ontstaan:

Stookkosten                        32.486,15   (radiatorwarmte)
Vaste kosten                          8.701,65   (warmteverliezen)
Warm tapwater                   16.823,19   (door centrale boilers geproduceerd warm water)
Dienstverleningskosten         3.621,52   (administratiekosten)

Vervolgens worden voor ieder appartement apart de warmteverbruikskosten
berekend en een afrekennota opgesteld.

Stap 5. Berekenen kostenverdeling radiatorwarmte. Te verdelen is 32.486,15.
In alle appartementen zijn op 31-5 de warmtemeterstanden automatisch uitgelezen
en overgedragen naar Ista.
Te berekenen is achtereenvolgens:
. het totaal aantal geregistreerde warmtemetereenheden in alle appartementen samen = 353.599
. de kosten per warmtemetereenheid =  32.486,15 / 353.599 = 0,091873 (afrekennota rubriek 2).
. het aantal geregistreerde warmtemetereenheden per appartement  = N eenheden (afrekennota rubriek 3).
. de totale radiatorwarmtekosten per appartement  = N eenheden x 0,091873 (afrekennota rubriek 4).

Stap 6. Berekenen kostenverdeling warmteverliezen. Te verdelen is 8.701,65.
Totaal vloeroppervlak appartementen = 7.298,630 m2.
. Kosten van verdelingseenheid vierkante meter vloeroppervlak
  = 8.701,65 / 7.298,630 = 1,192231 (afrekennota rubriek 2).
. Vaste warmteverlieskosten per appartement
  = N vierkante meters vloeroppervlak x 1,192231 (afrekennota rubriek 4).

Stap 7. Berekenen kostenverdeling warm tapwater. Te verdelen is 16.823,19.
Onder kosten wordt hier verstaan de kosten van het opwarmen en warm houden
van leidingwater in de boilers. De leidingwaterkosten worden verrekend in de servicekosten.
Omdat er geen warmwater verbruiksmeting per appartement is, worden
de warmwater kosten in gelijke delen omgeslagen over alle 113 appartementen.
. Kosten omslagbreukdeel = 16.823,19 / 11.300,000 = 1,488778 (afrekennota rubriek 2).
. Kosten warmwater per appartement = 1,488778 x 100 = 148,88  (afrekennota rubriek 4).

Stap 8. Berekenen kostenverdeling dienstverlening (administratiekosten). Te verdelen is 3.621,52.
Dienstverleningskosten vallen buiten de eigenlijke stookkosten, het zijn onvermijdelijke bijkomende kosten.
De dienstverleningskosten worden in gelijke delen omgeslagen over alle 113 appartementen.
. Kosten omslagbreukdeel = 3.621,52 / 11.300,000 = 0,320488 (afrekennota rubriek 2).
. Kosten dienstverlening per appartement = 0,320488 x 100 = 32,05  (afrekennota rubriek 4).

Stap 9. De totale stookkosten per appartement.
Worden gevonden door optelling van de in rubriek 4 gespecificeerde kosten.

Stap 10. De eindafrekening per appartement.
Op de afrekennota volgt het te verrekenen bedrag uit het verschil
tussen de berekende stookkosten (rubriek 4) en de betaalde voorschotten.
Is de uitkomst negatief, dan volgt restitutie van het te veel betaalde, is de uitkomst
positief, dan dient het tekort te worden nabetaald.

Naschrift
Van de 58.010 totale stookkosten, wordt 32.486 naar verbruik afgerekend.
De overige 25.524 wordt in evenredige delen over de bewoners verdeeld.
Betrekken we bij laatstgenoemd bedrag ook de kosten van leidingwater, 14.980, en
kookgas, 4.434, die evenmin naar verbruik worden afgerekend, dan blijkt er op het
gebied van individualisering van de kosten nog veel ruimte voor verbetering te bestaan.      


 <I>
Nieuwe Otis GEN2 liften
Keuring gebouw 2017
Mijn stookkosten in 10 stappen
Van gas naar aardwarmte
Stookkosten 2018