De afrekennota's zijn dit jaar in week 35 naar de eigenaars verstuurd. Op de afrekening staat het bedrag
aangegeven dat door de beheerder wordt gerestitueerd respectievelijk door de eigenaar moet worden
nabetaald. I.v.m. de consequenties voor de eigen portemonnee is het altijd van belang na te gaan hoe dit
bedrag is berekend.
In de rubriek onder punt 4. ’Uw kostenspecificatie’, worden de te betalen stookkosten nader gespecificeerd.
Let op: de post ’Terugboeking reservering groot onderhoud (€ 44,25)’, mist iedere grond en staat ten
onrechte op de stookkosten afrekennota.

Stookkosten De Weere 2018 (stooktijdvak 1-6-2017 / 31-5-2018)

Uittreksel notulen ALV 2015
Verdere afwikkeling
Zo besloten, zo gedaan. Eigenaars die al langer in De Weere wonen kunnen door het controleren van de afrekennota’s 2015 t/m 2017 vaststellen dat zij inderdaad met drie dotaties van € 44,25 elk hebben meebetaald aan de vereffening van het stookkosten tekort van € 15.000.

Conclusie: er is, zoals in 2015 is besloten, in drie opeenvolgende jaren (2015, 2016 en 2017) door de eigenaars bij de afrekening van de stookkosten € 5000 extra betaald om het in 2015 uit de algemene reserves afgeschreven stookkosten tekort van € 15.000 te vereffenen.
E.e.a. betekent dat de post 'Terugboeking reservering groot onderhoud' van € 44,25 op de afrekennota's 2018  ten onrechte is opgevoerd. Dientengevolge is het totaal bedrag op de afrekennota € 44,25 hoger, dan eigenlijk nodig is.

Consequentie van e.e.a. is dat eigenaars aanspraak kunnen maken op correctie van hun stookkosten afrekening 2018.


Uitleg van het hoe en waarom van de post ’Terugboeking reservering groot onderhoud’.
                                                                                                                                                                         
In 2011 heeft de VVE de samenwerking met de vorige beheerder beeindigd. Het beheer van De Weere
werd vervolgens opgedragen aan Munnik VVE beheer.
Bij overname van de boekhouding bleek dat de vorige beheerder steken had laten vallen bij de
afrekening van de stookkosten. Als gevolg van administratieve fouten bleken niet alle gaskosten in de
stookkosten te zijn verwerkt. Het hierdoor ontstane tekort van plusminus € 15.000 werd door de nieuwe
beheerder voorlopig als een aparte debetpost op de balans van de jaarrekening geplaatst.
Gespecificeerd verrekenen van het tekort met de eigenaars bleek niet meer mogelijk, het bedrag
verhalen op de vorige beheerder evenmin.
In de Algemene ledenvergadering van 2015 werd besloten de hangende balanspost met het tekort van
€ 15.000 van de algemene reserves af te boeken en in drie opeenvolgende jaren bij de jaarlijkse
afrekening van de stookkosten € 5.000 extra (= € 44,25 per appartement) te incasseren bij de eigenaars.
Op die manier zou in drie jaar tijd (2015, 2016 en 2017) het afgeschreven tekort van € 15.000 weer
worden toegevoegd aan de algemene reserves.<I>
Nieuwe Otis GEN2 liften
Keuring gebouw 2017
Mijn stookkosten in 10 stappen
Van gas naar aardwarmte
Stookkosten 2018